De Ermelosche heide

De Ermelosche Heide omvat een gebied van ruim 380 hectare en is gelegen tussen de kleinste stad van Nederland, Staverden en het dorp Ermelo. Het terrein is in eigendom van de gemeente Ermelo. Er lopen tal van (zand)paden over de heide en u kunt er ook wandelroutes volgen. Tevens is er een fietspad over de hei.

Gebiedskenmerken

Het gebied maakt deel uit van het stuwwallenmassief van de Veluwe. De Ermelosche Heide is een infiltratiegebied, met grondwaterstanden die gemiddeld meer dan 10 m beneden maaiveld liggen, tot max. 40 m. centraal in het gebied. De Ermelosche Heide is een droge, open heide, omgeven door loofbos, gemengd bos en naaldbos.

Wandelroute

Resten van eerdere beschavingen

Op de Ermelosche Heide liggen enkele tientallen grafheuvels die duizenden jaren oud zijn. Ze zijn op de hei te herkennen als lichte verhogingen in het landschap. De grafheuvels zijn helaas in de loop van honderden jaren nagenoeg allemaal leeggeroofd. In de buurt van de Flevoweg zijn nog resten te zien van een Romeins marskamp. Ter plekke staat een bord met een korte uitleg over het kamp. In het bezoekerscentrum is een wandelrouteboekje Romeins Marskamp verkrijgbaar, dat meer informatie biedt.

Onderzoek naar broedvogels en de zandhagedis

Het terrein is in 1999 onder andere onderzocht op het voorkomen van broedvogels en zandhagedissen. Tijdens dat onderzoek is ook gekeken naar het voorkomen van dagvlinders, libellen, sprinkhanen en overige reptielen. Uit het onderzoek is gebleken dat er op dat moment 38 soorten broedvogels voorkwamen waaronder zeven Rode lijst-soorten (bedreigde soorten). Dat waren de nachtzwaluw, de kneu, de roodborsttapuit, de geelgors, de torenvalk en de veldleeuwerik. Andere Rode lijst-soorten die zijn aangetroffen zijn de Gladde slang, de Hazelworm, de Tengere Pantserjuffer, het Heideblauwtje en de Zandhagedis.

Heidebegrazing door schapen

Begrazing door schapen

Heide is een cultuurlandschap. In Nederland zal heide als er geen onderhoud aan wordt gepleegd op de lange termijn veranderen in bos. Teneinde dit cultuurlandschap met z’n bijzondere waarden zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen geeft de gemeente Ermelo met betrekking tot het onderhoud van de Ermelosche Heide de voorkeur aan gescheperde begrazing met schapen.

Deze manier van onderhoud heeft aanzienlijk minder drastische gevolgen voor het gebied dan bijvoorbeeld door te plaggen. Met het plaggen wordt namelijk de, enigszins met voedsel verrijkte, bovenste laag van de heide verwijderd zodat arme zandgrond overblijft waar na verloop van tijd weer heide zal gaan groeien. Het is een vrij rigoreuze manier van onderhoud waardoor delen van leefgemeenschappen (tijdelijk) verdwijnen. Plaggen en diep maaien op de Ermelosche Heide blijft overigens ook na de komst van de kudde nodig; maar dan wel in een veel kleinere omvang dan voorheen