Over ons

Onze doelstelling is om de schaapskooi met een capaciteit van 400 schapen op de Ermelosche Heide in stand te houden. Dit doen we door middel van het werven van fondsen, de openstelling van het bezoekerscentrum en het organiseren van activiteiten. Bij de stichting zijn de schaapherder en coördinator van het bezoekerscentrum de professionele krachten. De herder heeft sinds november 2019 voor 40% een assistent erbij. Daarnaast zijn er zo’n 100 vrijwilligers actief bij de stichting; zij zijn ons kapitaal! Een cultuurhistorische traditie wordt hiermee levend gehouden en begrazing van de heide door schapen komt de natuurwaarden ten goede.

Met de schaapskudde voeren we in opdracht van de gemeente Ermelo het begrazingsplan voor de Ermelosche Heide uit. De schapen begrazen het heidegebied, waarvan de gemeente eigenaar is. Dit gebied herbergt een groot aantal natuurwaarden. Er is gekozen voor het Veluws Heideschaap, behorend tot het zeldzame landbouwhuisdierras.

In het bezoekerscentrum kan het publiek informatie krijgen over de schaapskudde en de Ermelosche Heide. Het is een ideaal rust- of startpunt voor een wandeling en er worden tal van activiteiten georganiseerd. Uitgangspunt is om het bezoekerscentrum laagdrempelig te houden. Het is het hele jaar open en gratis toegankelijk. Er worden vriendelijke prijzen voor consumpties gehanteerd. Dit is mogelijk dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die zorgen voor de bemensing. We hebben ook  een maatschappelijke verantwoordelijkheid en we ontvangen regelmatig schoolklassen, groepen ouderen en mensen met een beperking. Tevens werken we nauw samen met toeristische organisaties in de omgeving.

Medewerkers

Bij Stichting Schapedrift zijn herder Marion Derks (full time), assistent herder Francisca Schippers (15 uur) en coördinator Geesje Eleveld (28 uur) de betaalde krachten. De herders zijn verantwoordelijk voor het agrarische deel, de schaapskudde, begrazing en de schaapskooi. Zij krijgen assistentie van een team van vrijwillige herdershulpen dat meehelpt in de kooi, op het erf en enkele vrijwilligers die met een eigen getrainde hond de schapen kunnen hoeden. De coördinator is verantwoordelijk voor de openstelling bezoekerscentrum, organisatie publieksactiviteiten, de in- en externe communicatie en is contactpersoon voor de vrijwilligers. Een grote groep vrijwilligers zorgt ervoor om het bezoekerscentrum open en draaiende te houden en tevens zijn er veel vrijwilligers actief bij het organiseren van activiteiten en excursies, groepsontvangsten, sociale media en ICT.

Bestuur

De stichting heeft een bestuur, dat eens per maand vergadert. Vanaf januari 2020 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Jan Brand, secretaris
  • Aart Goossensen, penningmeester en interim voorzitter
  • Gerard van Ruiten, namens de stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo
  • Gijs Ruiter, agrarisch ondernemer
  • Janny van Wijk

Adviseurs van het stichtingsbestuur zijn:

  • Marion Derks, herder schaapskudde
  • Geesje Eleveld, coördinator Bezoekerscentrum Ermelosche Heide
  • Patrick Smits, namens Geldersch Landschap en Kasteelen
  • Henk Jan Zwart, terreinbeheerder van de gemeente Ermelo

ANBI

Stichting Schapedrift is een organisatie zonder winstoogmerk. We hebben een ANBI status. Als algemeen nut beogende instelling zetten we ons voor ten minste 90% in voor het algemene nut en de inkomsten uit het bezoekerscentrum en activiteiten komen ten goede aan de doelstelling, het behoud van de schaapskudde en -kooi.
Het bestuur van Stichting Schapedrift ontvangt voor de werkzaamheden geen beloning of vrijwilligersvergoeding.

Als ANBI instelling hebben we een publicatieplicht.

KvK nummer is 08081518. Uittreksel van Kamer van Koophandel: KvK 6-9-2018

Het RSIN nummer is 8079.42.996

Begroting 2018 – werkelijk 2017: Begroting 2018 werkelijk 2017

Jaarverslag 2019: Jaarverslag 2019